دیپ ماشین

یکی از دغدغه های ورزشکاران تنظیم سیستم نشیمنگاه قراگیری درموقعیت مناسب حداکثری برناحیه های مختلف
برای به نتیجه رسیدن سریعترمیباشند ازاین ر پارس اسپرت در خط تولید تجهیزات بدنسازی باشگاهی خود این امر
مهم را درتمامی محصولات خود با حفظ استانداردهای مهم این شرکت رعایت نموده است پشت بازو دیپ سیم کش طرح هویست آمریکا تولید شرکت تجهیزات بدنسازی پارس اسپرت

سر شانه متحرک
ArabicPersian